ရွမ္းျပည္နယ္ အေရွ႕ပိုင္း ပန္ဆန္းၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ
UWSA ႏွစ္ ၃၀ ျပည့္ ” ဝ “တိုင္းရင္းသား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွစ္ပတ္လည္ အခမ္းအနားသို့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္းဦးခင္ညြန္႔ ေပးပို႔ေသာသဝဏ္လြာကို ဦးစန္းပြင့္( ဗိုလ္မွဴးႀကီးအၿငိမ္းစား ) မွ ဖတ္ၾကားခဲ့ေၾကာင္း

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: